ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศ “จ่าอากาศตรี”

                 พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี ให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ, นักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนกองทัพอากาศ และ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รร.จอ.ยศ.ทอ.) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๕ น. ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประดับเครื่องหมายยศจำนวนทั้งสิ้น ๕๑๒ คน ทั้งนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๗ คน ดังนี้ โล่การศึกษาดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี ศุภชัย สมหาญวงศ์ เหล่าทหารอากาศโยธิน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๗ โล่ผู้มีลักษณะทหารดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี กฤษฎา ปู่เชียงแดง เหล่าอากาศโยธิน หัวหน้านักเรียนจ่าอากาศ โล่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี พันทดนย์ ใจหลัก เหล่าทหารช่างอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๑ ได้แก่ จ่าอากาศตรี ทิชานนท์ อ่อนแสงทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๕ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๒ ได้แก่ จ่าอากาศตรี คฑาวุธ ขำทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๓ ได้แก่ จ่าอากาศตรีหญิง พัฒน์นรี จุลศักดิ์เจริญ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๕ และ รางวัลความประพฤติดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี อภิรักษ์ ชวนกระโทก โดยทั้ง ๓ สถาบัน มีภารกิจให้การฝึกศึกษาและอบรมนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสายวิทยาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวน และประจำตำแหน่งในหน่วยงานของกองทัพอากาศต่อไป

AA02 001

                      AA02 002                    AA02 003

                      AA02 004                    AA02 005

                      AA02 002                    AA02 003

                      AA02 004                    AA02 005

                      AA02 004                    AA02 005

 

ดาวน์โหลด :  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศ “จ่าอากาศตรี”

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

20 เมษายน 2564

 • A20210414
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามในส่วนของกองทัพอากาศ
 • A20210413
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19​ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น
 • A20210409
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
 • A20210408
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • A20210408-2
  กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
 • A20210405
  งานสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔

20 เมษายน 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕

20 เมษายน 2564

 • C20210401
  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20200406
  รายงานการเงินประจำปี กองทัพอากาศ
 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210310
  ผลการตัดสิน การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"
 • C20210302
  ขอเชิญชวนร่วมจารึกประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”

20 เมษายน 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานกรณี ขรก.ทอ.ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

        1618127866362

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        1618127863671

                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------