pra    

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

                     

                     

                    

                     

                    

                    

             

                 เล่มตรวจ รร.จอ.ยศ.ทอ.(ผลตรวจ สปท.ปีงบประมาณ60)  

                 คู่มือการประกันคุณภาพ รอบสี่ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  

                 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รร.จอ.ยศ.ทอ.๒๕๖๑

                 นโยบาย ผบ.รร.จอ.ฯ ประกันคุณภาพการศึกษา

                 ประเมินคุณธรรม นจอ.

                 ประเมินคุณธรรมพื้นฐาน