ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนจ่าอากาศ

 

 

        11 14

นาวาอากาศเอก สิรวีร์  มณีวงษ์

ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

 
 

 

 

 

 

              Commander2 64

       นาวาอากาศเอก สาธิต  ชีวางกูล

รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

 

               Commander03 64

     นาวาอากาศเอก ยิ่งศักดิ์  เรืองฉาย

เสนาธิการโรงเรียนจ่าอากาศ