ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนจ่าอากาศ

 

 

        11 14

นาวาอากาศเอก สิรวีร์  มณีวงษ์

ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

 
 

 

 

 

 

            IMG 5448

     นาวาอากาศเอก สมาน มูลกัน

รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

 

                   IMG 5492

   นาวาอากาศเอก สมิทธิพัฒน์  คล้ายแก้ว

เสนาธิการโรงเรียนจ่าอากาศ