โรงเรียนจ่าอากาศ

 

 

วิสัยทัศน์
          “เป็นสถาบันผลิตจ่าอากาศมืออาชีพ ที่มีขีดความสามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ
         ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ปรัชญา

        ทักษะดี หมายถึง การปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญในงานเฉพาะด้านตามเหล่าทหาร สามารถปฏิบัติงานในสายงาน 
        แต่ละสายวิทยาการได้

        มีวินัย หมายถึง การมีลักษณะท่าทางและจิตใจเป็นทหาร มีความกล้าหาญเข็มแข็ง อดทน รักหมู่คณะ เคารพในระบบอาวุโส และมี
        ความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

        ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีเทคนิค
        ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

        เชิดชูคุณธรรม หมายถึง การเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสำนึกในความเป็นไทย มี
        ความรักชาติ ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
        เป็นประมุข
คำขวัญ
            " จ่าอากาศ คือ หัวใจของกองทัพ "
 
ค่านิยมหลัก
          ผลิตนักเรียนจ่าอากาศที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด
 
 อัตลักษณ์
        นายทหารชั้นประทวนหลักของกองทัพอากาศ วินัยดี มีคุณธรรมและความจงรักภักดี
เอกลักษณ์
        นายทหารประทวนหลักมืออาชีพของกองทัพอากาศ